از نشانه‏ هاى خوش‏نامى و نیك‏بختى ، همنشینى با خردمندان است.
خوانسار