با دشمنِ دوستت دوست مشو که [با این کار] با دوستت دشمنى میکنى.
خوانسار