هیچ کس روز قیامت در امان نیست ، مگر آن که در دنیا خدا ترس باشد.
خوانسار