من کشته اشکم ؛ هر مؤمنى مرا یاد کند ، اشکش روان شود
خوانسار