چیزى را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد
خوانسار