بخیل کسی است که از سلام کردن بخل ورزد (سلام نکند).
خوانسار