بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
خوانسار