ارزش هر کسى آن چیزى است که نیکو انجام دهد.
خوانسار