شهرداری خوانسار

     
مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد . کنفوسیوس     سعادت دیگران بخشی مهم از خوشبختی ماست. رنان                                             از نشانه‏ هاى خوش‏نامى و نیك‏بختى ، همنشینى با خردمندان است.     از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است 

 

 

 

گالری تصاویر