شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده تبلیغات شهری

آگهی مزایده تبلیغات شهری

11:44 1396/8/14

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 445 مورخ 7/5/96 شورای محترم اسلامی شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به واگذاری و ساماندهی تبلیغات شهری به پیمانکار اجد شرایط برای مدت دوسال اجاره با قیمت پایه ماهیانه مبلغ 25000000 ریال اقدام نماید.1) متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 13/8/96 لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/8/96 پیشنهاد خود را مبنی بر اجاره مورد فوق الذکر در پاکت لاک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

2 ) متقاضیان می بایست معادل 5% قیمت پیشنهادی دو سال معادل 30000000 ریال را به حساب 0105922986005 حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز و یا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خود به عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

3) ارائه مدارک و مستندات ثبت شرکت و معرفی نامه نماینده جهت عقد قرارداد، الزامی می باشد.

4) پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 29/8/96 در کمیسیون عالی معاملات مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

5) در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد، سپرده نفراول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

6) به پیشنهاداتی که رد یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7) کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8) متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتردر ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 57770847(روابط عمومی) تماس حاصل نمایند.


521
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.